Historia

26 marca 1950 roku zostało zwołane Zgromadzenie założycielskie Spółdzielni pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Świdwinie". Zebraniu przewodniczył Alojzy Kubanek - przedstawiciel Banku Rolnego. Na sekretarza wybrano Leszka Cieślickiego, a na ławników Michała Kozłowskiego i Józefa Belkę.

W skład pierwszego Zarządu weszli:

 • Leszek Cieślicki - przewodniczący Zarządu,
 • Stanisław Kadlec - członek,
 • Michał Kozłowski - członek.

W 1954 roku utworzono stanowisko Kierownika GKS. Jako pierwszy stanowisko to objął Alojzy Kubanek, który funkcję tę pełnił do 21 maja 1967 roku. Kolejnymi kierownikami Banku byli: Jan Zarębski (do 1970 r.), Adam Malinka (do 1975 r.), Andrzej Przygórski (od 12.10.1975 r. objął funkcję Dyrektora Banku). W 1960 roku na Walnym Zgromadzeniu członków zmieniono nazwę Banku na Spółdzielnię Oszczędnościowo Pożyczkową (SOP). W latach 1963-1973 nazwa Spółdzielni brzmiała Bank Ludowy. W roku 1973 uchwalono nazwę Bank Spółdzielczy (BS),która przetrwała do 1999 roku. W 1975 roku Bank i jego samorząd przezwyciężył trudności spowodowane reorganizacją podziału administracyjnego Polski. BS w Swidwinie przejął wszystkie kompetencje Banku Rolnego, co zmusiło Spółdzielnię do zmiany Statutu. Siedziba Banku mieściła się do 1979 roku w lokalu dzierżawionym od PZGSu przy ul. Niedziałkowskiego 5. Obecny lokal mieszczący się przy ul. 3 Marca 29 kupiony został od Urzędu Miasta Świdwina w roku 1979.

Prezesami Banku w poszczególnych latach byli:

 • Alojzy Kubanek - do 1967 r. - etatowy,
 • Jan Zarębski - do 1970 r. - etatowy,
 • Stanisław Cichocki - do 1972 r. - społeczny,
 • Franciszek Dzisiewicz - do 1975 r. - społeczny,
 • Jan Ostapiec - do 1995 r. - społeczny.

26 marca 1980 roku Bank obchodził uroczyście 30 lecie istnienia. Wyniki działalności Banku w 1980 roku zostały ocenione na Walnym Zebraniu Przedstawicieli Członków BS w dniu 5 czerwca 1981 roku. Pomimo, że rok ten był pełen społecznych niepokojów i gwałtownych protestów przeciwko pogarszającym się warunkom życia, wynik finansowy Banku okazał się bardzo korzystny. Bank wyróżniony został Odznaką Honorową Za zasługi dla rozwoju Województwa Koszalińskiego, Uchwałą Prezydium WRN z 30.01.1980 r. W 1982 roku utrwalone zaufanie do Banku sprawiło, iż Bank w Świdwinie był najlepszy w województwie koszalińskim pod względem wysokości zgromadzonych oszczędności. 6 maja 1983 roku na Zebraniu Przedstawicieli wybrano nową Radę Nadzorczą w składzie: Franciszek Kieruzel, Czesław Kowalewski, Cecylia Woźniak, Stanisława Krakowiak, Zdzisław Wójcik, Antoni Klasiński, Stanisław Kiełtyka, Barbara Gaj, Ireneusz Pawlak, Marianna Kostro, Józef Czarnecki, Helena Piotrowska, Bogusław Tyma, Bernard Laufer, Bolesław Mich. W tym samym roku uruchomiono punkt kasowy na bazie skupu w Świdwinie. We wrześniu zakupiono budynek na potrzeby Oddziału w Gminie Sławoborze.

Ustawa Sejmowa z 20 stycznia 1990 roku postawiła wszystkie Związki Spółdzielcze w stan likwidacji. Do 31 marca 1990 roku wszystkie Spółdzielnie zobowiązane zostały do przeprowadzenia przedterminowych wyborów do organów spółdzielni. Dlatego 20 marca Zebranie Przedstawicieli Banku w Świdwinie dokonało wyboru nowej Rady Nadzorczej. W jej skład weszli:

 • Franciszek Kieruzel - Przewodniczący,
 • Czesław Kowalewski - Zastępca Przewodniczącego

oraz członkowie: Mieczysław Bieńczak, Stanisław Brodowicz, Ryszard Englisz, Barbara Gaj, Józef Kłosowski, Stanisław Kiełtyka, Bernard Laufer, Ireneusz Pawlak, Tadeusz Paciorek, Paweł Tokarski, Bogusław Tyma, Zdzisław Wojcik, Henryk Kowalczyk.

Rada Nadzorcza w tym samym dniu wybrała Zarząd Banku w składzie:

 • Jan Ostapiec - Prezes Zarządu - społeczny
 • Andrzej Przygórski - Zastępca Prezesa Zarządu - etatowy
 • Władysław Wiak - członek - społeczny
 • Irena Kowalska - członek - etatowy.

W dniu 19 kwietnia 1990 roku Rada Nadzorcza uzupełniła skład Zarządu, powołując na członka - Marię Pawlaczyk - pełniącą funkcję zastępcy dyrektora BS. Rozpoczęto wprowadzanie komputeryzacji Banku. W kwietniu 1992 roku Bank uruchomił dwa kantory wymiany walut w Świdwinie i Sławoborzu. Oddziały w Brzeźnie i Sławoborzu przekształcone zostały w punkty kasowe w związku z likwidacją struktury oddziałowej Banku. Nastąpiła redukcja zatrudnienia o 10 osób w związku z gwałtownym zmniejszeniem państwowych podmiotów gospodarczych (likwidacja PGR). Rozpoczęcie funkcjonowania Ustawy o Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa, z której skorzystało 31 rolników zadłużonych w Banku. Rok 1993 zapisał się inicjatywami zmierzającymi do samoobrony Banków Spółdzielczych w związku z licznymi upadkami BS i złą atmosferą w prasie. Zrealizowano wzajemne członkostwo z 18 Bankami woj. koszalińskiego oraz stworzono fundusz samopomocowy. Rozpoczęto dyskusję na temat restrukturyzacji BGŻ i BS. W roku 1994 rozpoczęto deklarowanie środków wymaganych przy powołaniu Bałtyckiego Banku Regionalnego w Koszalinie. W tym celu obradowały 2 Nadzwyczajne Zebrania Przedstawicieli 21.10 i 14.12.1994 r. - jako początek realizacji Ustawy z 24.06.1994 roku. Jak się okazało poza ściągnięciem z Banków Spółdzielczych środków na utworzenie Banków Regionalnych oraz przejęciem niewielkiego złego portfela kredytowego, nie zrealizowano najważniejszego zadania, jakim miała być konsolidacja działalności oraz bilansów Banków Spółdzielczych.

W latach 1995-1999 Zarząd Banku stanowią:

 • Andrzej Przygórski - Prezes Zarządu
 • Irena Kowalska - Członek Zarządu - Główny Księgowy
 • Sabina Strenk - Członek Zarządu - Specjalista ds. kredytów.

Rok 1998 zapoczątkował poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów progów kapitałowych. Porozumienie z Zarządami oraz Radami Nadzorczymi Banków Spółdzielczych w Będzinie, Czaplinku, Gościnie, Bornem Sulinowie i Rymaniu w sprawie wspólnego połączenia działalności z BS w Świdwinie za zgodą KNB zakończyło się sukcesem. Podjęcie przez Zebranie Przedstawicieli Uchwał łączeniowych z dniem 1 lipca 1999 roku w/w grupy bankowej, rejestracja Sądowa połączenia oraz nowego Statutu w grudniu 1999 roku oraz uchwalenie nowej nazwy Banku -„Pomorski Bank Spółdzielczy" z siedzibą w Świdwinie rozpoczął kolejny nowy etap w historii spółdzielczej Banku w Świdwinie.