Strona główna

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA

ZNAJDŹ NAJBLIŻSZY ODDZIAŁ

Firmy i korporacje

Produkty dla Firm

     Rachunki
    Kredyty
    Kredyty inwestycyjne
    Oszczędności
    Ubezpieczenia
    Karty
    Gwarancje i poręczenia

 

Rolnicy

Produkty dla Ciebie

     Rachunki
    Kredyty
    Kredyty inwestycyjne
    Oszczędności
    Ubezpieczenia
    Karty
    Gwarancje i poręczenia

 

Klienci indywidualni

Produkty dla Ciebie

    Rachunki
    Kredyty
    Kredyty Mieszkaniowe
    Oszczędności
    Ubezpieczenia
    Karty
    Przekazy pieniężne

 

Kalkulator kredytowy

Kwota Kedytu
Oprocentowanie
%
Okres Kredytowania
Obliczenie

UWAGA! Wyliczenia mają charakter orientacyjny.

Aktualności

§ 48
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 47
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Zebrania Przedstawicieli podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów.
2. Uchwała Zebrania Przedstawicieli, o której mowa w ust. 1, pod rygorem nieważności, winna być sporządzona w formie aktu notarialnego.
3. Na dokonanie zmian Statutu, które zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa bankowego wymagają uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, Bank winien uzyskać stosowne zezwolenie.
4. Każdorazowa zmiana Statutu musi zostać zgłoszona w terminie 30 (trzydziestu) dni do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Zmiana Statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do rejestru.

§ 45
Bank może w każdym czasie połączyć się z innym bankiem spółdzielczym na podstawie uchwał Zebrania Przedstawicieli łączących się banków, podjętych większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów przy zachowaniu innych warunków określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i ustawie Prawo bankowe.

§ 46
Postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe i ustawie Prawo spółdzielcze.

§ 43
1. Fundusze własne Banku obejmują:
1) fundusze podstawowe Banku,
2) fundusze uzupełniające Banku w kwocie nie przewyższającej funduszy podstawowych Banku.
2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:
1) fundusze zasadnicze, które stanowią:
a) fundusz udziałowy, tworzony z wpłat udziałów członkowskich oraz z odpisów na oprocentowanie udziałów członkowskich z podziału zysku netto,
b) fundusz zasobowy, tworzony z podziału zysku netto oraz wpisowego członków.
c) fundusz rezerwowy, tworzony z podziału zysku netto.
2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, które stanowią:
a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
b) niepodzielony zysk z lat ubiegłych,
c) zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów,
d) inne pozycje bilansu Banku, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe:
a) wartości niematerialne i prawne wycenione według wartości bilansowej,
b) strata z lat ubiegłych,
c) strata w trakcie zatwierdzania,
d) strata netto bieżącego okresu,
e) inne pomniejszenia funduszy podstawowych określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.
2. Do funduszy uzupełniających zalicza się:
1) fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
2) za  zgodą Komisji Nadzoru Finansowego:
a) dodatkową kwotę odpowiedzialności członków Banku, w części określonej przez Komisję Nadzoru Finansowego,
b) zobowiązania podporządkowane, o których mowa w ustawie Prawo bankowe w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego,
c) zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze, przy zachowaniu warunków określonych w przepisach ustawy Prawo bankowe.
3) inne pozycje określone przez Komisję Nadzoru Finansowego w  celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Banku.
4) pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez Komisję Nadzoru Finansowego.

§ 44
1. Bank może, zgodnie z uchwałą Zebrania Przedstawicieli, tworzyć inne fundusze z podziału wyniku finansowego netto przeznaczone na:
1) fundusz społeczno-kulturalny, tworzony z części zysku netto, a jego wykorzystanie określa regulamin uchwalony przez Radę,
2) zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Funduszy, o których mowa wyżej nie zalicza się do funduszy własnych Banku.

§ 38
1. Bank prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego.
2. Prowadząc gospodarkę finansową Bank działa w oparciu o założenia przyjęte do planu finansowego z uwzględnieniem projekcji bilansu w zakresie aktywów, pasywów, rachunku zysków i strat oraz funduszy własnych i współczynnika wypłacalności.
3. Za prawidłowe i terminowe sporządzenie planu finansowego odpowiedzialny jest Zarząd.
4. Przy opracowywaniu planu finansowego Zarząd Banku uwzględnia:
1) roczny plan działalności,
2) zasadę efektywnego działania zapewniającą pokrycie kosztów działania i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów oraz realny  wzrost funduszy  własnych,
3) strategię działania,
4) strategię zrzeszenia.
5. Zarząd Banku zatwierdza ustaloną w formie pisemnej  politykę rachunkowości oraz ich zmiany jako dokumentację polityki rachunkowości.
6. W rachunkowości stosuje się politykę:
1) rokiem obrotowym, jest rok kalendarzowy,
2) okresem sprawozdawczym jest okres miesięczny,
3) wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego dokonywana jest na podstawie odrębnych przepisów wynikających, między innymi, z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości  banków,
4) zakładowy plan kont uwzględnia wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
5) opis systemu informatycznego zawiera wykaz programów, procedur i funkcji oraz zasady ochrony danych określające metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.
7. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego Bank określa w szczególności:
1) kryteria ustalania odpisów aktualizujących wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów,
2) zasady tworzenia rezerw celowych,
3) zasady amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z określeniem stawek amortyzacyjnych wynikających z okresu ekonomicznej ich użyteczności,
4) kryteria zaliczania środków trwałych do tzw. niskiej wartości, które będą amortyzowane w momencie przyjęcia ich do użytkowania,
5) zasady rozliczania kosztów i przychodów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych,
6) metodę sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

§  39
1. Roczne  sprawozdanie finansowe Banku  podlega badaniu pod względem rzetelności i prawidłowości.
2. Wyboru  podmiotu  przeprowadzającego  badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada.
3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadza biegły rewident spełniający warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu.
4. Roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem z działalności Banku podlega zatwierdzeniu w formie uchwały podjętej przez Zebranie Przedstawicieli nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia kończącego rok obrotowy.
5. Zarząd Banku  zobowiązany jest  złożyć zbadane i  zatwierdzone sprawozdanie finansowe do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
6. Ogłoszenie sprawozdania finansowego następuje w Monitorze Spółdzielczym.
7. Zarząd Banku zobowiązany jest przekazać do Komisji Nadzoru Finansowego zbadane i zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia.

§  40
1. Podział zysku lub pokrycie straty netto następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego poprzedzonego wyrażeniem opinii  przez biegłego rewidenta.
2. Uchwałę o podziale zysku  / pokryciu  straty  netto podejmuje  Zebranie Przedstawicieli.
3. Zysk netto przeznacza  się na:
1) fundusz zasobowy,
2) fundusz rezerwowy,
3) fundusz ogólnego ryzyka  na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
4) cele określone w uchwale Zebrania Przedstawicieli,
5) oprocentowanie udziałów,
4. W przypadku przeznaczenia części zysku netto na oprocentowanie udziałów, oprocentowaniu podlegają udziały wniesione przez wszystkich członków, w tym również udziały byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
5. Kwotę należną członkowi z tytułu podziału zysku netto zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów, jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione.
6. Członek Banku uczestniczy w podziale zysku za dany rok obrotowy proporcjonalnie do ilości zadeklarowanych udziałów i okresu ich posiadania.
7.W przypadku wypowiedzenia członkostwa lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych, należny zysk oblicza się przyjmując rzeczywistą liczbę dni posiadania przez członka udziałów, w okresie od pierwszego stycznia roku obrachunkowego do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia lub żądania zwrotu udziałów nadobowiązkowych.

§ 41
1. Strata bilansowa w Banku pokrywana jest według zasad i w terminach określonych w programie postępowania naprawczego, prowadzonym na podstawie ustawy Prawo bankowe.
2. Pokrywanie straty bilansowej z funduszy Banku odbywa się w następującej kolejności:
1) z funduszu zasobowego,
2) z funduszu rezerwowego,
3) z funduszu ogólnego ryzyka,
4) z funduszu udziałowego.
3. W okresie realizacji przez Bank programu postępowania naprawczego, zysk osiągany przez Bank jest przeznaczany w pierwszej kolejności na pokrycie strat, a następnie na zwiększenie funduszy własnych.
4. Strata bilansowa może być pokryta jednorazowo lub może być pokrywana w kolejnych latach.

§  42
1. Bank tworzy w ciężar kosztów rezerwę na ryzyko ogólne, służącą pokryciu niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej.
2. Tworząc i rozwiązując rezerwę na ryzyko ogólne, Bank dokonuje oceny wystąpienia tego ryzyka, uwzględniając w szczególności wielkość należności i zobowiązań pozabilansowych.
3. Rocznego odpisu na rezerwę na ryzyko ogólne dokonuje się w wysokości i na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.
4. Bank rozwiązuje rezerwę, jeżeli w ocenie Banku ustały przesłanki będące podstawą jej utworzenia.
5. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania rezerwy na ryzyko ogólne określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 34
1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej.
2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia:
1) skuteczności i efektywności działania Banku,
2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
3. System kontroli wewnętrznej obejmuje:
1) mechanizmy kontroli ryzyka,
2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
3) audyt wewnętrzny.
4. Zarząd projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu kontroli wewnętrznej.
5. Rada sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.
6. Szczegółowe zasady i zakres systemu kontroli wewnętrznej w Banku określa Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej uchwalony przez Zarząd i zaakceptowany przez Radę.
7. System kontroli wewnętrznej obejmuje dwa niezależne obszary: kontrolę wewnętrzną i audyt wewnętrzny.

6.1. Kontrola wewnętrzna

§ 35
1. Celem kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z procedurami, limitami, przepisami, bieżące reagowanie na niedomagania i uchybienia, a także monitorowanie efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych.
2. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w zakresie jakości i poprawności wykonywanych czynności przez każdego pracownika oraz, dodatkowo, przez osoby z nim współpracujące i jego bezpośredniego przełożonego.

6.2. Audyt wewnętrzny

§ 36
1.Celem audytu wewnętrznego jest badanie, ocena i doskonalenie istniejących w Banku procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych oraz ich praktycznego przestrzegania.
2. Audyt wewnętrzny w Banku wykonywana jest przez komórkę audytu wewnętrznego.
3. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
4. Zarząd i Rada Nadzorcza są odpowiedzialne za stworzenie mechanizmów gwarantujących pracownikom komórki audytu wewnętrznego niezależność przy wykonywaniu powierzonych zadań.
5. Komórka audytu wewnętrznego wykonuje zadania zgodnie z rocznym i wieloletnim planem audytu wewnętrznego.
6. Plany audytu wewnętrznego opracowywane są przy uwzględnieniu wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne i zatwierdzane przez Zarząd lub Prezesa Zarządu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem rocznym.
7. Szczegółowe zasady opracowywania planu audytu wewnętrznego określa regulacja normująca funkcjonowanie audytu wewnętrznego.
8. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonego audytu wewnętrznego oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej Banku.
9. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.

 

§ 37
1. Audyt wewnętrzny w Banku może być w całości lub w części powierzona Bankowi Zrzeszającemu na zasadach określonych w umowie zrzeszenia. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Audyt, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest zgodnie z rocznym i wieloletnim planem kontroli, który jest uzgodniony z Bankiem Zrzeszającym. W szczególnych przypadkach, nie objętych planem audytu, audyt może być przeprowadzona także na wniosek Banku.
3. W przypadku powierzenia audytu wewnętrznego w całości Bankowi Zrzeszającemu, w Banku nie tworzy się komórki audytu wewnętrznego, a jej kompetencje przejmuje Bank Zrzeszający.