Aktualności

Zarząd Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie, działając na podstawie §15 ust. 6 Statutu Banku, zawiadamia, że w dniu 10.05.2016 r. (wtorek) o godz. 11.00 w „Starym Młynie” mającym siedzibę przy ul. Szczecińskiej 51, 78-300 Świdwin, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Członków Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przyjęcie porządku i regulaminu Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli Banku.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
6. Sprawozdanie z działalności Banku za 2015 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2015 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli; przedstawienie wniosków i postulatów z zebrań Grup Członkowskich; przedstawienie propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok, przedstawienie zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej; omówienie przystąpienia do KZBS i Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2015 rok, w tym sprawozdanie z oceny stosowania w Banku Polityki Ładu Korporacyjnego i Polityki Wynagrodzeń.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi materiałami przedstawionymi do zatwierdzenia przez Zebranie Przedstawicieli.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za 2015 rok,
  • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2015 rok,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2015 rok,
  • Podziału nadwyżki bilansowej za 2015 rok,
  • Udzielenia absolutorium dla Zarządu Banku (indywidualnie każdemu członkowi Zarządu),
  • Określenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć (do 250 mln zł),
  • Wyznaczenia kierunków działalności Banku,
  • Zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w Banku” oraz „Zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej w Banku”,
  • Przystąpienie do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych (KZBS),
  • Przystąpienia do Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

12. Wolne wnioski i sprawy różne.
13. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
14. Zamknięcie obrad.


Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie finansowe Banku za 2015 rok oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli członków Banku są wyłożone w Oddziałach Banku w: Będzinie, Bornem Sulinowie, Czaplinku, Gościnie, Rymaniu, Świdwinie oraz w sekretariacie Centrali w Świdwinie.